Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fyrtle.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Kod źródłowy strony internetowej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Materiały i treści publikowane na stronie zamieszczone do dnia 2022-09-14 są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
  • pliki wideo nie posiadają audiodeskrypcji ani alternatywy tekstowej
  • strona zawiera animacje, które mogą być zagrożeniem dla osób chorujących neurologicznie
  • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania
E-mail: fyrtle@um.poznan.pl
Telefon: 61 878 4470

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania
  • adres: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  • e-mail: dostepnosc@um.poznan.pl.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.